Nákupný košík je prázdny!Index >ZOZNAM UDALOSTÍ

KURZ - Ochrana pred bleskom pre rev. technikov, elektrotechnikov a projektantov

EURÓPSKY POLYTECHNICKÝ INŠTITÚT, s.r.o.

a firma ELEZ-ELZA, obchod, služby, TRENČÍN

ako oprávnená osoba na VVZ v oblasti bezpečnosti práce č.oprávnenia: VVZ-0532/07-05.1 a VVZ-0533/07-05.2

si Vás dovoľujú pozvať na

KURZ pre revíznych technikov, projektatntov a elektrotechnikov

s vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa zákona  č. 124/2006 Z.z. § 16 na vykonávanie činnosti pri revíziach, montáži, údržbe, prevádzke a projektovaní zariadení na ochranu pred zásahom bleskom v zmysle nových predpisov a noriem STN 62305-1 až 4 (34 1390)

ktorý sa uskutoční v dňoch

19. - 21. októbra 2010  od 08:00 do 16:00 hod.

v TRENČÍNE, Ul. Ľudovíta Stárka č. 22

(za mostami - pri hrádzi Váhu)

Cieľom kurzu je vyškoliť účastníkov z nových predpisoch pre projektovanie, údržbu a revízie zariadení na ochranu pred bleskom podľa nových noriem, ako súčasť zvyšovania kvalifikácie  a najmä získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti pre činnosť na zariadeniach pre ochranu pred zásahom bleskom v zmysle súboru STN EN 62305-1 až 4 .

PROGRAM                        Prezentácia: denne od 7:50 do 08:00 hod.

08:00 - 16:00      P R E D N Á Š K Y   (12:00 - 12:45 - prestávka na obed)

1. deň             19.10.2010

 • Vývoj normalizácie k problematike "Ochrana pred účinkami blesku".
 • Oboznámenie s STN EN 62305 1 - 4 (34 1390) Ochrana pred zásahom bleskom.
 • STN EN 62305-1 (34 1390) - Všeobecné zásady
 • STN EN 62305-2 (34 1390) - Analýza a manažment rizika
  • stanovenie LPL, oboznámenie so softwarom na definovanie LPL

2. deň:            20.10.2010

 • STN EN 62305-3 (34 1390) Ochrana pred zásahom bleskom – Fyzické poškodenie stavieb ochrana života
  • postupy pri návrhu LPS, definovane ochranného priestoru,
  • kritéria pre používané materiály a komponenty, integrovaný a oddialený bleskozvod,
  • kritéria na zvody, výpočet dostatočnej vzdialenosti „s“,
  • ochrana pred krokovým a dotykovým napätím vyvolaným bleskom, požiadavky na uzemňovaciu sústavu požiadavky na vyrovnanie potenciálov v ochrane pred bleskom.
 • STN EN 62305-4 (34 1390) Ochrana pred zásahom bleskom – Elektrické a elektronické systémy v stavbách - ochrana pred LEMP
  • vznik a účinky LEMP, definovanie LPZ, sieť vyrovnania potenciálov - topológia siete,
  • požiadavky na zvodiče SPD Typ 1, 2 a 3, a na zvodiče v iskrovobezpečných obvodoch,
  • koordinácia zvodičov SPD, elektromagnetické tienenie „Systém LPMS".

3. deň:         21.10.2010

 • STN EN 62305-3 a 4 (34 1390) Ochrana pred zásahom bleskom – Prevádzka, údržba a revízie bleskozvodov
  • zásady montáže zvodičov SPD,
  • technické prostriedky na zriaďovanie oddialených (izolovaných) bleskozvodov,
  • praktické príklady komplexného riešenia ochrany pred bleskom,,
  • odborné prehliadky a odborné skúšky - revízie systémov LPS a LPMS.
 • Test, vyhodnotenie skúšobných testov STN EN 62305-1 až 4

16:00    Záver kurzu (zmena alebo úprava programu vyhradená)

LEKTORI:

 • Jiří KROUPA, riaditeľ kancelárie DEHN+SŐHNE Slovensko, Detva
 • Jaroslav PEČÍNKA, ELEZ-ELZA Trenčín
 • Ing. Zdenko REŠETKA, ELEZ-ELZA Trenčín

POKYNY PRE ÚČASTNÍKA

 • Účastnícky poplatok za jedného účastníka ........  165,00 € / 4 970,80 Sk                      obsahuje – vložné a občerstvenie.                 EPI, s.r.o. nie je platcom  DPH!
 • Pre záujemcov ponúkame možnosť vopred si objednať súbor STN EN 62305-1 až 4 ako študijné materiály na našej objednávke !!!
 • Účastníkom kurzu ponúkame možnosť získať medzinárodný európsky certifikát od spoločnosti Dehn & Söhne absolvovaním doškolenia s overením znalostí v Nemecku. Dodatočné náklady na získanie certifikátu tvoria len rozúčtované náklady na dopravu zo SR do Neumarktu (SRN) a späť za stanovených podmienok.
 • Ak sa kurzu po prijatí prihlášky nezúčastníte, poplatky nevraciame, môžete však vyslať náhradníka.
 • Cestovné účastníkom hradí vysielajúca organizácia, každý účastník aktívu je povinný zachovávať disciplínu, pokyny pre účastníkov a riadne sa prezentovať.
 • Prihlášku môžete zaslať aj e-mailom na adresu: elez@elez.sk.                                Uzávierka prihlášok je 18. októbra 2010.
 • Účastnícky poplatok uhraďte v stanovenej výške prevodným príkazom na náš účet v Volksbank TN čú. 4250067302/3100, Vs: 20101019, Ks: 0558, alebo poštovou poukážkou na adresu a účet uvedený na prihláške,            IČO:  34110445                   DIČ:  2021311974
 • Pri prezentácii na žiadosť potvrdíme účasť a  všetkým účastníkom po úspešnom overení vedomostí  vydáme osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. a o absolvovaní kurzu pre činnosti podľa predpisov súboru STN EN 62305 o ochrane pred bleskom, a preto žiadame odovzdať kópiu platného osvedčenia, a o uvedenie osobných údajov účastníka v prihláške a vyslovenie súhlasu na spracovanie osobných údajov na PC v záväznej prihláške, aby sme mohli vystaviť osvedčenie.
 • Ostatné informácie Vám radi podáme:   Tel/fax:  +421 32 652 76 72,  +421 32 658 31 30

          Teším sa na Vašu účasť!        

                                                    Jaroslav Pečínka, konateľ EPI, s.r.o.

   

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Miesto konania : 
Variabilný symbol :  * povinné pole
Ak žiadate vydanie osvedčenia udajte:
Meno a priezvisko :  * povinné pole
Dátum narodenia : 
Miesto narodenia : 
Ulica a mesto bydliska : 
PSČ : 
Vysielajúca organizácia:
Názov: 
Adresa: 
Sídlo organizácie : 
PSČ : 
IČO : 
DIČ : 
Tel.: 
Fax : 
Emailová adresa :  * povinné pole
Za zamestnávateľa:
(meno funkcia): 
 

   Prijatím potvrdenej prihlášky sú podmienky uvedené v 'Pokynoch' záväzné pre usporiadateľa aj účastníka, resp. vysielajúcu organizáciu a vzniká tým povinnosť uhradiť poplatok a objednané služby aj v prípade neúčasti. Ak účastník nemá potvrdené Avízo o platbe a nepreukáže uhradenie poplatku pri prezentácii, je povinný zložiť čiastku v hotovosti pri prezentácii proti potvrdenke. V prípade preukázanej dvojitej úhrady bude čiastka vrátená na účet. Daňové doklady vystavíme iba v prípade kompletne a čitateľne vypísanej záväznej prihlášky a po realizovanej úhrade.
     Organizátor si vyhradzuje právo vzdelávaciu akciu neuskutočniť v prípade nedostatočného počtu prihlásených účastníkov a v tom prípade sa zaplatený účastnícky poplatok vráti platiteľovi v plnom rozsahu.
     Súhlasím, aby uvedené údaje usporiadateľ zaradil do firemnej databázy s adresárom pre účely vydania osvedčenia a rozposielania pozvánok a obchodnej korešpondencie.
Na každého účastníka pošlite samostatnú prihlášku 

 

Avízo o platbe

Potvrdzujeme týmto, že sme uvedeného dňa uhradili účastnícky poplatok za nášho účastníka, uvedeného na záväznej prihláške. Čiastka spolu   bola uhradená:

a)poštovou poukážkou dňa pod. číslo
b)prevodným príkazom z nášho účtu číslo:
c)bude zaplatená v hotovosti na mieste konania pri prezentácii proti potvrdenke


Miesto pre prípadné poznámky a otázky

 
 

PRIHLÁSENIE

E-mail (registrovaný):
Heslo:
 
Registrovať
Obchodné podmienky

MAILINGLIST

TOP 10

1.STN 34 3100
2.STN 33 2000-2
3.STN 33 2000-5-559
4.Preukaz obsluhy MV
5.STN 36 7000
6.STN 34 3103
7.STN 33 1345
8.STN 33 0110 HD 193 S2: 9/2000
9.Príkaz B - tlačivo 2
10.STN EN 60204-1

ŠTATISTIKA


Produkty:278
Oddelenia:19
Návštevy:
Dnes:1
On-line:1
Vaša IP: