Nákupný košík je prázdny!Index >ZOZNAM UDALOSTÍ

JÚN 2015 - Kurz s overením odbornej spôsobilosti elektrotechnikov, projektatntov a revíznych technikov

 

ELEZ-ELZA, obchod, služby, Trenčín

ako oprávnená výchovno-vzdelávacia organizácia
v oblasti bezpečnosti práce - VVZ-0532/07-05.1, VVZ-0533/07-05.2 
(platnosť oprávnení  podľa § 39c zákona č. 124/2006 Z.z. je predĺžená na čas neurčitý !!!)

si Vás dovoľuje pozvať na

Kurz elektrotechnikov, projektantov  skupina 05.1 s overením odbornej spôsobilosti 

kurz prípravy revíznych technikov   skupina 05.2 - s overením vedomostí(dohoda s OPO) 

ktorý sa uskutoční v dňoch

Odborná príprava (spoločná):     1.-4.6.2015
individuálne konzultácie sk. 05.2                  6.-25.6.2015
Overovanie odbornej spôsobilosti  
- skupina 05.1                               5.6.2015
- skupina 05.2 (náhr.termín 05.1)  
u OPO   26.6.2015

miesto konania
Trenčín, Kollárova 5  - Učebňa EPI, s.r.o.

Prezentácia účastníkov 1. deň - od 7:50 hod. v mieste konania.
Pri otvorení kurzu budú vydané organizačné pokyny pre kurz a overovanie (skúšky), tlačivá a stanovený rozsah študijných materiálov. Účasť je žiadúca!

Poplatok za kurz (vrátane DPH)        var.symbol: 20150605                                                         Bankové spojenie: Sberbank a.s. - č.ú.: 4 250 025 807/3100                -  s overením 05.1 (povinné školenie, overenie, občerstvenie)        155,00 € s DPH
bez overenia 05.2 (povinné školenie, rev. správy, občerstvenie)   225,00 € s DPH
-  
overenie 05.2       (overenie vedomostí u OPO TSU)            od     115,00 € + DPH 

Tématický plán kurzu:
07:50    Denná prezentácia účastníkov, otvorenie, organizačné pokyny 
08:00 - 16:30      P r e d n á š k y :     (12:30 - 13:20  – obed)
1.  deň:     (aj ako AOP)                          
T-1         Právne predpisy súvisiace s činnosťou na el. zariadeniach
T-3/1      Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach
T-3/9      Požiadavky na silnoprúdové a slaboprúdové el. zariadenia a na zariadenia k výrobe, premene a rozvodu elektriny (podľa potreby)
T-3/10    Revízie el. zariadení v prevádzke, písomné vyhodnotenie, spracovanie správy, protokolu
T-2         Prvá pomoc pri úrazoch elektrinou
2.  deň:                                                   
T-3/2     Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím
T-3/3     Ochrana pred atmosférickou elektrinou
T-3/8     Elektrické zariadenia ako súčasť iných zariadení
3.  deň:                                                   
T-3/4     Všeobecné požiadavky na konštrukčné vyhotovenie el. zariadení 
T-3/5     Všeobecné požiadavky na obyčajné el. zariadenia
T-3/6     Požiadavky na osobitné el. zariadenia 
T-3/7     Požiadavky na el. zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu                  
4.  deň:                                                    
T-4         Praktické spôsoby vykonávania revízií, údržby a meraní na el. zariadeniach

5.  deň:     5. júna 2015        
Overovanie odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 124/2006 Z. z.
- skupina 05.1 - E, SE a ERČ
 a SEP (samost. elektrotechnik na projektovanie)

6.-7. deň:   7.-26. marca 2015            
Individuálne konzultácie pre skupinu 05.2 podľa dohody, cvičné revízne správy

8.  deň:   dohoda u OPO - 26. júna 2015
Overovanie vedomostí podľa zákona č. 124/2006 Z. z.
- skupina 05.2 - revízny technik EZ   (pre skupinu 05.1 - náhr. termín - Trenčín) 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Miesto konania : 
Variabilný symbol :  * povinné pole
Ak žiadate vydanie osvedčenia udajte:
Meno a priezvisko :  * povinné pole
Dátum narodenia : 
Miesto narodenia : 
Ulica a mesto bydliska : 
PSČ : 
Vysielajúca organizácia:
Názov: 
Adresa: 
Sídlo organizácie : 
PSČ : 
IČO : 
DIČ : 
Tel.: 
Fax : 
Emailová adresa :  * povinné pole
Za zamestnávateľa:
(meno funkcia): 
 

   Prijatím potvrdenej prihlášky sú podmienky uvedené v 'Pokynoch' záväzné pre usporiadateľa aj účastníka, resp. vysielajúcu organizáciu a vzniká tým povinnosť uhradiť poplatok a objednané služby aj v prípade neúčasti. Ak účastník nemá potvrdené Avízo o platbe a nepreukáže uhradenie poplatku pri prezentácii, je povinný zložiť čiastku v hotovosti pri prezentácii proti potvrdenke. V prípade preukázanej dvojitej úhrady bude čiastka vrátená na účet. Daňové doklady vystavíme iba v prípade kompletne a čitateľne vypísanej záväznej prihlášky a po realizovanej úhrade.
     Organizátor si vyhradzuje právo vzdelávaciu akciu neuskutočniť v prípade nedostatočného počtu prihlásených účastníkov a v tom prípade sa zaplatený účastnícky poplatok vráti platiteľovi v plnom rozsahu.
     Súhlasím, aby uvedené údaje usporiadateľ zaradil do firemnej databázy s adresárom pre účely vydania osvedčenia a rozposielania pozvánok a obchodnej korešpondencie.
Na každého účastníka pošlite samostatnú prihlášku 

 

Avízo o platbe

Potvrdzujeme týmto, že sme uvedeného dňa uhradili účastnícky poplatok za nášho účastníka, uvedeného na záväznej prihláške. Čiastka spolu   bola uhradená:

a)poštovou poukážkou dňa pod. číslo
b)prevodným príkazom z nášho účtu číslo:
c)bude zaplatená v hotovosti na mieste konania pri prezentácii proti potvrdenke


Miesto pre prípadné poznámky a otázky

 
 

PRIHLÁSENIE

E-mail (registrovaný):
Heslo:
 
Registrovať
Obchodné podmienky

MAILINGLIST

TOP 10

1.STN 34 3100
2.STN 33 2000-2
3.STN 33 2000-5-559
4.Preukaz obsluhy MV
5.STN 36 7000
6.STN 34 3103
7.STN 33 1345
8.STN 33 0110 HD 193 S2: 9/2000
9.Príkaz B - tlačivo 2
10.STN EN 60204-1

ŠTATISTIKA


Produkty:278
Oddelenia:19
Návštevy:
Dnes:18
On-line:2
Vaša IP: